X
  GO
Ihre Mediensuche
Suche
Zweigstelle
Medienart


2 von 5
E-Medium
²arolija
VerfasserIn: Bazdulj, Muharem
Jahr: 2014
Verlag: Tea Books (kroatische eBooks)
Mediengruppe: eBook
Vorbestellbar: Ja Nein
Voraussichtlich entliehen bis:
Exemplare
ZweigstelleStandorteStatusFristVorbestellungen
Zweigstelle: E-Medien Standorte: Status: Download Frist: Vorbestellungen: 0
Inhalt
Zbirka pri²a"...Po²etkom devedesetih dru²tveni ²ivot moga grada zbivao se u trouglu ²ije su vrhove ²inili diskoteka Gaj, ta²no izme²u isusova²ke gimnazije, pravoslavne crkve i pripadaju²eg groblja, zatim kafana La Mira² u prizemlju zgrade pozori²ta, ispod bre²uljka na kojem su jedno do drugog stajali katoli²ko, jevrejsko i muslimansko groblje, a na kraju red klupa uz drevno mezarje na kojima se svake ljetne no²i sjedilo do jutra, kao na moru. U sredi²tu ovog zami²ljenog trokuta bilo je kafi² Konak, izgra²en na mjestu sru²enog vezirskog dvora. U to doba ja sam bio pu²ko²kolski deran kojem su pomenuti lokaliteti bili poznati jedino kao neposredni susjedi na²ih dje²a²kih sportskih borili²ta. Naime, uz gimnaziju su bili ko²arka²ko i fudbalsko igrali²te i mi smo igraju²i no²u znali ²uti muziku iz Gaja, iza La Mira²a bio je rukometni teren, a kraj klupa smo prolazili vra²aju²i se ku²i umorni, rumeni i znojni. Svi smo ²eljno ²ekali takozvanu malu maturu i upis u srednju ²kolu, jer se to smatralo nekakvom neformalnom inicijacijom u veliku raju. Kao srednjo²kolac mogao si bez zazora pohoditi Gaj, La Mira² i klupe. ²udili smo za prvim kafama uz cigaru, za pivama i dugim no²nim razgovorima u one tople no²i kad ti ni u tri ujutro nije hladno u ko²ulji kratkih rukava. Ali, nije nam bilo su²eno bezbri²no odrastanje. Po²eo je rat."
Details
VerfasserIn: Bazdulj, Muharem
Jahr: 2014
Verlag: Tea Books (kroatische eBooks)
E-Medium: Download E-Medium
ISBN: 978-86-6329-177-5
Beschreibung: 104 S.
Sprache: scr
Mediengruppe: eBook